Sold

French Glazed Planter

French Glazed Planter
SOLD

Continental Basket

Continental Basket
SOLD

French Mirror

French Mirror
SOLD

Pair of French Occasional Chairs

Pair of French Occasional Chairs
SOLD

Continental Painted Cupboard

Continental Painted Cupboard
SOLD

Continental Painted Wardrobe

Continental Painted Wardrobe
SOLD

Swedish Style Candelabra

Swedish Style Candelabra
SOLD

Housekeeper's Cupboard

Housekeeper's Cupboard
SOLD

Antique French Grape Hod

Antique French Grape Hod
SOLD

Antique Coffee Table

Antique Coffee Table
SOLD

Housekeeper's Cupboard

Housekeeper's Cupboard
SOLD

French Double Bed

French Double Bed
SOLD

Round Wicker Basket

Round Wicker Basket
SOLD

Continental Chest of Drawers

Continental Chest of Drawers
SOLD

Oak Tray

Oak Tray
SOLD

French Armchair

French Armchair
SOLD

English Painted Chest of Drawers

English Painted Chest of Drawers
SOLD

French Wicker Basket

French Wicker Basket
SOLD

Antique French Grape Hod

Antique French Grape Hod
SOLD

Painted Continental Wardrobe

Painted Continental Wardrobe
SOLD

Pet carrying basket

Pet carrying basket
SOLD

Round Continental Board

Round Continental Board
SOLD

Round Continental Board

Round Continental Board
SOLD

Round Continental Board

Round Continental Board
SOLD

Round Continental Board

Round Continental Board
SOLD

Continental Round Board

Continental Round Board
SOLD

Continental Round Board

Continental Round Board
SOLD

French Tian

French Tian
SOLD